اس ام مازندرانی اونجوری
باز هم جا داره بگم قصد توهین به هم استانیهای گلم رو ندارم.این مطالب رو فقط برای سرگرمی و خنده میزارم


*: تو صف دستشویی یکی به مازندرانی میگه اجازه میدی من اول برم؟ سرپاییه!

مازندرانی میگه: چیسه برار!مگه من خوامه بستری بووم! 


*:بشتی چیست؟ آخرین امید یک مازندرانی برای سیر شدن


*: دوست دختر مازندانی بهش میگه عزیزم. اگه من لباتو بخورم.تو هم لبامو می خوری؟

مازندانی میگه: شاید ته بخوای مه گی ره بخری من هم ته گی ره بخرم؟